Barnehagens verdier

Vår målsetning er at "Hvert barn skal gå ut av Froland Musikkbarnehage som den beste utgaven av seg selv". Vi ønsker at ungene skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Uavhengig av forutsetninger, ønsker vi å se og møte hvert enkelt barn der det er!

Barnehageloven tegner en ramme rundt driften av barnehagen. Den sier følgende: "Barnehagen skal i sammarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling." Rammeplanen, som kommer i tillegg, gir oss klare retningslinjer i dette arbeidet, noe som skal sørge for et rikt og variert tilbud for barna.

Rammeplanen understreker særlig viktigheten av gode relasjoner, har vekt på sosial kompetanse og barns medvirkning. dette gjenspeiles i årets satsning, som på småbarn innebærer økt fokus på "Foreldresammarbeid". De to storbarnsavdelingene har "Barns medvirkning" som utgangspunkt for sitt arbeid. De syv fagområdene, som der beskrives, jobber vi bevisst med.

I Musikkbarnehagen ønsker vi at barna skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Uavhengig av forutsetninger, ønsker vi å se og møte hvert enkelt barn der det er. Organiserte aktiviteter blir vektlagt, men minst like viktig for et barns læring, erfaring og utvikling, er den frie utfoldelsen, den uorganiserte leken, de store og små impulsive øyeblikkene. Vi ønsker å støtte og hjelpe dem i deres vekst og utvikling, samt å være trygge veiledere i deres møte med livet. Til sammen er alt dette med på å skape barnas hverdag. som igjen blir en viktig del av deres barndom.

Vår målsening er at. HVERT BARN SKAL GÅ UT AV FROLAND MUSIKKBARNEHAGE SOM DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV!