Foreldresamarbeid

Barnet i barnehagen er foreldrenes og personalets møtepunkt og primære felles interesse. I dette samarbeidet er åpenhet og gjensidig respekt grunnleggende. Dette bygges først og fremst i de daglige møtene, ved levering og henting. Besøksdag har vi på forsommeren for dem som skal begynne i barnehagen i august. Her blir vi litt kjent, samt at foreldrene får nyttig info. Oppstartsamtale gjennomføres også før ferien, slik at barnehagen er godt rustet til å ta imot nye barn i august.

Overføringssamtaler med foreldre gjennomføres  når barnet skifter avdeling.

Foreldresamtaler har vi om høsten. Det er også mulig å be om samtaler ellers. Foreldre av førskolebarn innkalles i tillegg en gang før sommerferien, i forbindelse med overgang barnehage/skole.

Foreldremøter avholdes som regel to ganger i året. I den forbindelse har vi også Foreldreråd bestående av foreldrene.

I samarbeidsutvalget har vi med representanter både fra personal og foreldre. Dette er et organ for å styrke kontakten mellom hjem og barnehage.

Foreldrekaffe, og andre arrangementer der foreldrene kommer på besøk i barnehagen, er til glede for store og små.

Dugnad. Vi har en super foreldregruppe som stiller til dugnad 1-2 ganger i året.