Barnehagens vedtekter

Barnehagens vedtekter

Vedtekter

 

EIERFORHOLD

Froland Musikkbarnehage er en privat barnehage som startet opp 01.08.2010. Barnehagen drives av et eget aksjeselskap som er heleid av Froland Misjonskirke. Styret i aksjeselskapet velges av årsmøte i Froland Misjonsmenighet. Barnehagen har 54 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har lokaler i de gamle lokalene til Misjonskirka på Mjølhusmoen. 

 

FORMÅL

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med gjeldende forskrifter: Barnehageeier har det overordnete ansvar for at dette skjer, og det juridiske ansvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet. I loven heter det: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet». Musikkbarnehagen vil formidle disse verdiene gjennom barnas hverdag og tilrettelagte samlinger. Relevant litteratur, også historier fra Bibelen, vil bli brukt som hjelpemidler i opplæringen. Vi vil gi barna kunnskap om de kristne høytider og merkedager. For barnehagen vil sang og musikk være en viktig del av det pedagogiske tilbudet. Vi vil bruke sang og musikk fra alle kilder som er tilgjengelige og som passer barnas alder og utvikling, også kristne barnesanger.

 

BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL

Vi disponerer barnehagen i 3 etasjer; 2 avdelinger i underetasjen, 2 avdelinger i hovedetasjen samt stort lekerom på loftet. Totalt ca360m2. Vi har inngjerdet utelekplass utenfor hver etasje på til sammen ca 1300 m2. Over veien har vi i tillegg et inngjerdet skogsområde med lavo.Barnehagen vil i tillegg benytte nærområdene til tur, lek og friluftsaktivitet. 

 

ÅPNINGSTIDER/FERIER

Barnehagen holder åpent fra kl 07.00 til kl 16.30 ukens fem første dager.

 Det avholdes 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt.

 Barnehagen er feriestengt i fellesferien, til sammen 4 uker.

 Den har åpent i romjulen og mellomdagene i påsken, etter behov.

 

 BEMANNING

 Det er ansatt styrer, pedagoger, fagarbeider og assistenter i forhold til aldersfordeling og antall barn. Barnehagen har fast vikarordning ved syke- og annet fravær. Det er en viktig verdi for barnehagen å ha tilstrekkelig og kvalifisert bemanning som makter å se og følge opp hvert enkelt barn på en god måte.

 

 OPPTAK AV BARN

Søknad på Froland kommune sin hjemmeside og er felles for private og kommunale barnehager i kommunen. Hovedopptaket gjøres i mars og gjelder frem til barnehageårets slutt det året barnet fyller 6 år. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig.

 

 OPPSIGELSE AV PLASS

 Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned og regnes fra den 1. i måneden etter mottatt oppsigelse. Barn som tas ut av barnehagen etter 1.mai, må betale ut juni.

 

 OPPTAKSKRITERIER

Funksjonshemmede barn og barn med særlige behov skal prioriteres ved opptak

 Barn her prioritering på bakgrunn av barnevernsvedtak.

 Personalets barn

 Vurdering av familiens fysiske og psykiske helse

 6 åring med utsatt skolestart

 Søsken

 5 åringer

 Barn av enslig far eller mor når han/hun er yrkesaktiv eller under utdanning

Vurdering av familiens generelle livssituasjon, herunder om begge foreldre er yrkesaktive.

 Under opptaket gjøres en total vurdering med hensyn til gruppesammensetning og aldersfordeling.

 

 OPPTAKSKRETS

 Barnehagen gir tilbud til innbyggere i Froland kommune, men kan også ta imot barn av foreldre som jobber i kommunen. Barn i nærmiljøet tilbys plass i den grad det er mulig.

 Ved overkapasitet av plasser kan disse tilbys barn fra andre kommuner.

 

 

 FORSIKRING

 Barna er forsikret gjennom Gjensidige skadeforsikring

 

 FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringer varsles med en måned. Foreldrebetalingen fastsettes av styret, fortrinnsvis for et år av gangen, men følger de fastsatte minstesatsene i kommunen. Også kostpenger følger kommunens satser. Betalingen skjer forskuddsvis den første i hver måned. Barnehageeier vil kunne si opp avtaleforholdet med 14. dagers virkning hvis foreldrebetaling uteblir med en måned. Søsken moderasjon gis med 30% for barn nr 2 og med 50% for barn nr 3.

Vi følger Froland kommunes retningslinjer for inntektsgradering. Søknad finnes på kommunens nettside under barnehage, priser og betaling.

Vi har inntektsgradering jfr. «Regler om foreldrebetaling».

 

 ÅRSPLAN

 Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Årsplanen behandles i Styret og godkjennes i Samarbeidsutvalget. Planen deles ut til foreldrene. Kopi av årsplanen sendes kommunens virksomhetsleder for barnehagene.

 

 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

 I følge Lov om barnehager §4, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Det avholdes møter minimum 1 gang i halvåret.

 Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

 Samarbeidsutvalget består av 1 representant fra foreldre, 1 fra de ansatte og 1 fra eier. Styrer har møte- tale- og forslagsrett i Samarbeidsutvalget. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Samarbeidsutvalgets oppgaver fremgår av Lov om barnehager og gjeldende forskrifter.

Representantene for foreldre og ansatte samt vararepresentanter velges for et år av gangen.

 

BARNEHAGENS STYRE

Barnehagens styre består av 3 representanter for eier og 1 fra de ansatte. Styrer har møte-,tale- og forslagsrett i styret. Styret velges for 3 år av menighetens (eiers) årsmøte. Eiers styre kommer med forslag til medlemmer i barnehagens styre.

 Det er ansatt egen regnskapsfører og revisor.

 

 HELSEATTEST/POLITIATTEST

 Helseattest skal foreligge både fra barn og ansatte. De ansatte i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest.

 

 TAUSHETSPLIKT

 Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter Lov om barnehager §21

 

 OPPLYSNINGSPLIKT

 Barnehagepersonalet har opplysningsplikt etter Lov om barnehager §22 og §23.

 

 INTERNKONTROLL

 I følge Forskrifter om internkontroll gjennomfører barnehagen internkontroll med sjekkliste hvert år.

 

UTTAK AV UTBYTTE

Eier har anledning til å ta utbytte av driften av barnehagen i tråd med reglene i aksjeloven. Barnehagens styre skal orientere eier om hva de mener er riktig nivå på egenkapital for å sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig driftskapital og midler til nødvendige investeringer. Styret legger fram forslag utbytte i forbindelse med framleggelse av årsregnskap til generalforsamlingen.

 

 VEDTEKTSENDRING

Endringer i vedtektene gjøres i generalforsamlingen og legges fram for Samarbeidsutvalget. Vedtektene skal revideres ved endring i lovverket, eierforhold og godkjenning. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes Froland kommune.

 

 

                                                                                                              Froland, 13.06.21